Chuyển tới nội dung

Đơn vị trực thuộc

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Chức năng

Các bộ môn trực thuộc Khoa Tài nguyên nước là các đơn vị chuyên môn, hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Đại học (QĐ 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014); tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học ngành Quản lý tài nguyên nước và các ngành đào tạo khác khi được phân công; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn,  tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn cũng như quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên, học viên.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo do Khoa phụ trách hoặc thuộc các chương trình đào tạo khác khi được phân công theo kế hoạch năm học của Nhà trường; phân công giảng dạy theo từng học kỳ của các hệ đào tạo cho giảng viên trong bộ môn và mời giảng viên thỉnh giảng nếu cần.

- Theo dõi, chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, đảm bảo thực hiện đúng đề cương chi tiết học phần và lịch trình giảng dạy.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung học phần; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung học phần được trưởng khoa, hiệu trưởng giao;

- Tổ chức dự giờ, sinh hoạt học thuật, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của nhà trường;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và trường theo yêu cầu của hội đồng trường, hiệu trưởng, trưởng khoa.

- Chủ động mở rộng liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các Khoa, các đơn vị trong và ngoài trường, trong và ngoài nước theo quy định của Khoa, Trường và pháp luật.

- Xây dựng, bồi dưỡng, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực của Bộ môn, đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Bộ môn. Quản lý nhân lực của Bộ môn, phân công nhiệm vụ thực hiện tốt các kế hoạch đào tạo, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế của Khoa, Nhà trường, pháp luật của Nhà nước.

3. Định hướng phát triển

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Bộ môn, đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo tri thức

- Từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên trong Bộ môn. Khuyến khích các giảng viên tham gia hội thảo, các khóa học ngắn hạn trong nước và quốc tế.

- Nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đào tạo theo phương pháp lấy người học làm trung tâm. Tối ưu hóa phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục tham gia công tác nghiên cứu khoa học ở các cấp; đồng thời đẩy mạnh công tác hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện và triển khai các đề tài khoa học - công nghệ.

- Mở rộng hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ công tác, điều tra, giám sát, quy hoạch, quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. Tích cực công bố và đăng tải công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí, sách, báo có uy tín trong nước và quốc tế.

II. BỘ MÔN TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT

Chi tiết

III. BỘ MÔN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Chi tiết

IV. BỘ MÔN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Chi tiết

V. BỘ MÔN QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chi tiết

VI. PHÒNG THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chi tiết