Chuyển tới nội dung

Lịch sử phát triển, chức năng, nhiệm vụ

Khoa Tài nguyên nước thành lập theo quyết định số 3017/QĐ - TĐHHN của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2013 trên cơ sở nâng cấp bộ môn Tài nguyên nước, thuộc Khoa Khí tượng Thủy văn và Tài nguyên nước, đơn vị có truyền thống hơn 65 năm đào tạo và phát triển.

Khoa Tài nguyên nước là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ về Tài nguyên nước.

Hiện nay, Khoa Tài nguyên nước tổ chức đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên nước trình độ Đại học. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước; các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến tài nguyên nước, thủy văn, môi trường, khoa học Trái đất…

Khoa hiện có 17 giảng viên cơ hữu gồm: 02 Phó Giáo sư, 03 Tiến sĩ, 11 Thạc sĩ trong đó 04 Nghiên cứu sinh, 01 kỹ sư và các cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng trong, ngoài nước.

Sứ mệnh: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Tài nguyên nước đáp ứng yêu cầu của ngành Tài nguyên và môi trường cũng như nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn: Xây dựng khoa trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong lĩnh vực Tài nguyên nước của Việt Nam và khu vực.

1. Chức năng

Khoa Tài nguyên nước là đơn vị chuyên môn của trường hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ về Tài nguyên nước dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu. Khoa có chức năng thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trực tiếp quản lí viên chức của đơn vị.

2. Nhiệm vụ 

- Công tác giảng dạy: 

+ Xây dựng môn học, chương trình khung môn học, biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập các ngành về lĩnh vực Tài nguyên nước và các hoạt động giáo dục liên quan khác.

+ Lập kế hoạch đào tạo của bộ môn dựa trên kế hoạch tổng thể của Nhà trường, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học cho các đối tượng (bao gồm sinh viên và các cán bộ trong ngành liên quan) và thực hiện các công tác được giao của Ban Giám hiệu.

+ Xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của khoa, nâng cao năng lực giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu.

- Nghiên cứu khoa học:

+ Nghiên cứu, trao đổi các phương pháp giảng dạy hiện đại. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ (viễn thám, GIS, mô hình toán…) trong điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước, xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường nước…; trong sử dụng và khai thác có hiệu quả tài nguyên nước, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, phát triển bền vững.

+ Đề xuất các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước cho sinh viên và giảng viên.

+ Thực hiện, tham gia các đề tài cấp Trường, cấp Bộ và cấp Nhà Nước về các lĩnh vực khoa học liên quan đến tài nguyên nước.

+ Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, chủ động phát triển các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài nguyên nước.

3. Tổ chức Khoa Tài nguyên nước

Hiện nay khoa có 4 bộ môn, 01 Phòng Thực hành - Thí nghiệm Tài nguyên nước và hệ thống điểm thực hành ngoài trời:

- Bộ môn Tài nguyên nước mặt

- Bộ môn Tài nguyên nước dưới đất

- Bộ môn Quản lý chất lượng và Bảo vệ môi trường nước

- Bộ môn Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước

- Phòng Thực hành - Thí nghiệm Tài nguyên nước gồm:

+ Phòng thí nghiệm, thực hành: các thiết bị đo đạc, quan trắc và phân tích mẫu nước.

+ Phòng Viễn thám, GIS và dự báo Tài nguyên nước: server và máy tính cấu hình cao, các phần mềm chuyên môn như SOBEK, MIKE, MODFLOW, MUSIC, Q-GIS, ArcGIS...

- Hệ thống điểm thực hành Tài nguyên nước ngoài trời tại Đan Phượng và Xuân Mai