Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa

TRƯỞNG KHOA

 

Họ và tên:

Hoàng Thị Nguyệt Minh

Năm sinh:

1979

Học vị: 

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

htnminh.tnn@hunre.edu.vn

Điện thoại:

CQ: (84-24)37647450 - máy lẻ: 167

Hồ sơ cá nhân

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

Họ và tên:

Lê Việt Hùng

Năm sinh:

1979

Học vị: 

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Pháp, tiếng Anh

Email:

lvhung@hunre.edu.vn

Điện thoại:

CQ: (84-24)37647450 -máy lẻ: 166

Hồ sơ cá nhân

 

 

GIÁO VỤ KHOA

 

Họ và tên:

Hoàng Thị Phương

Năm sinh:

1988

Học vị: 

Cử nhân

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

htphuong@hunre.edu.vn

Điện thoại:

CQ: (84-24)37647450 - máy lẻ: 166

Hồ sơ cá nhân